X

Sekretesspolicy

Anhörigassistans hanterar personuppgifter om våra kunder, uppdragsgivare, potentiella kunder, potentiella uppdragsgivare och samarbetspartners. Genom att använda webbplatsen anhorigassistans.se, samtycker du till att Anhörigassistans behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Hur arbetar Anhörigassistans med personuppgifter?

Det är Anhörigassistans som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss. Nedan följer en kort sammanfattning av hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, samt efterleva de skyldigheter som ålagts oss genom lag och förordning.

Exempel på sådana uppgifter som Anhörigassistans samlar in är; namn, telefonnummer, adress, e-postadress och personnummer. Vi hanterar givetvis även den information som är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra kunder i deras ärenden, däri kan, beroende på ärendets art, känslig information om hälsotillstånd, behandlingar m.m. förekomma.

Uppgifterna gallras i enlighet med de tidsintervall som är nödvändiga, för att efterleva bland annat regler avseende penningtvätt och bokföring.

Hur används dina personuppgifter?

Genom att delge oss dina personuppgifter samtycker du till att dina uppgifter används för att leverera den tjänst du köpt/önskar köpa av oss, samt för att vi ska kunna tillgodose dig den service som du förväntar dig.

Vi använder dina personuppgifter i bl.a. följande syften.

 • För att leverera den köpta tjänsten.
 • För att upprätta uppdragsavtal och fullmakter.
 • För att kunna hålla kontakt med dig under uppdragets gång och inhämta nödvändig information för uppdragets utförande.
 • För att fakturera.
 • För att ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att göra identitetskontroller i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt belastningsregisterutdrag.
 • För att kunna förse dig med relevant innehåll. Analysering av användandet innebär att personuppgifter m.m. analyseras för att identifiera beteende, preferenser, funktioner eller behov.
 • För att kunna analysera hur du använder anhorigassistans.se, och hela tiden kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi erbjuder.

Var lagras dina personuppgifter?

All din personliga information lagras idag i Sverige, primärt på lokala servrar skyddade av låsanordning, samt larm med utryckningstjänst.

För att uppfylla ändamålen med Anhörigassistans behandling av de personuppgifter som angivits ovan, anlitar vi i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifterna enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda uppgifterna.

Vår data säkerhetskopieras även till vårt externa IT-stöd. Angående kundregister med tillhörande uppgifter för våra kunder så finns dessa hos vår samarbetspartner för ekonomi och tidrapportering. Anhörigassistans avsikt är att även i framtiden lagra all data inom EU/EES. I den händelsen vissa tjänster i framtiden skulle komma att befinna sig utanför EU/EES, kommer denna behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland, eller annan godkänd överföringsfunktion. För ytterligare frågor och detaljer kring samarbeten och säkerhetsarrangemang ber vi er kontakta oss enligt uppgifter nedan.

Vilka skyldigheter åligger Anhörigassistans?

Anhörigassistans ska:

 • Hålla sig uppdaterad om de personuppgifter som hanteras, och säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt enligt nedan.
 • Regelbundet se över rutinerna kring hanteringen av personuppgifterna, samt vid behov uppdatera denna policy.
 • Säkerställa att de anställda som hanterar personuppgifter, erbjudits information för att hantera dem på ett korrekt sätt.
 • Besvara eventuella förfrågningar, eller begäran från enskilda om att få ta del av deras personuppgifter som Anhörigassistans hanterar.
 • Säkerställa att datasystem, tjänster, mjukvara och utrustning har tillräckliga säkerhetsfunktioner.
 • Bedöma huruvida det är lämpligt att använda sig av tredje-parts-tjänster (personuppgiftsbiträde) som till exempel molntjänster för att förvara data, samt säkerställa att tredje part genom avtal förbinder sig till Anhörigassistans krav på datasäkerhet såsom den uttrycks i denna policy och svensk lag. Endast personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas, får anlitas. Avtalets specifika innehåll regleras i Artikel 28 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal, som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet, för vilket de har samlats in.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det behövs, för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy och som du anlitat oss för, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer, det vill säga lokalt på datorer skyddade med lösenord och på vår server. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar, för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information. All personal har undertecknat sekretessavtal. All personal har mjukvara installerad på sina datorer, till skydd för intrång utifrån. Samtliga anställdas lösenord byts ut med regelbundna intervaller. Åtkomst till Anhörigassistans server och därmed även data utanför kontoret, fås genom uppkoppling mot servern genom krypterad VPN och endast genom tvåfaktorsautentisering. Besökare och gäster ges endast tillgång till ett gästnätverk.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad/identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en uppgift som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller en/flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella, eller sociala identitet.

Det vill säga, all information som kan användas för att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-post, men även foton m.m.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av dessa uppgifter.

Vad avses med personuppgiftsansvarig?

En personuppgiftsansvarig är en fysisk, eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt, eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vad avses med personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Krav på korrekthet, relevans och skydd

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det vill säga, personuppgifterna ska vara nödvändiga i Anhörigassistans verksamhet.

Personuppgifterna hanteras i första hand efter samtycke från uppdragsgivaren, som också vid behov, ansvarar för att vi får samtycke för hantering av den uppdraget avser, eller andra berörda parter. I vissa fall hanterar vi även uppgifter när det finns ett legitimt intresse, hanteringen får inte orsaka den enskilde otillbörlig skada. Vi har även i vissa fall en skyldighet att hantera personuppgifter för att efterleva vissa lagar och regler.

Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt, uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa, att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål de behandlas; raderas, eller rättas utan dröjsmål. Enskilda får begära att personuppgifter rättas eller utplånas.

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig/otillåten behandling, med användning av lämpliga tekniska, eller organisatoriska åtgärder. Till exempel genom lösenordsskydd på filer, eller begränsad åtkomst för obehöriga.

Den enskildes rättigheter

Varje enskild registrerad har rätt att få ta del av de personuppgifter som Anhörigassistans hanterar och som berör den enskilde.

Du har även rätt att:

 • Få insyn i vilka personuppgifter vi hanterar.
 • Begära att dina personuppgifter ska korrigeras.
 • Få dina personuppgifter raderade (så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem).
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Meddela oss om du inte anser att vi hanterar dina personuppgifter korrekt.

Radering av uppgifterna

Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Observera att radering inte kan ske i strid med gällande lagstiftning.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Anhörigassistans.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Anhörigassistans, Box 1814, 701 18 Örebro, Sverige. Om du har frågor om vårt arbete eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@anhorigassistans.se eller på telefon 010-188 33 00.

Sekretesspolicy

Anhörigassistans hanterar personuppgifter om våra kunder, uppdragsgivare, potentiella kunder, potentiella uppdragsgivare och samarbetspartners. Genom att använda webbplatsen anhorigassistans.se, samtycker du till att Anhörigassistans behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Hur arbetar Anhörigassistans med personuppgifter?

Det är Anhörigassistans som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss. Nedan följer en kort sammanfattning av hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, samt efterleva de skyldigheter som ålagts oss genom lag och förordning.

Exempel på sådana uppgifter som Anhörigassistans samlar in är; namn, telefonnummer, adress, e-postadress och personnummer. Vi hanterar givetvis även den information som är nödvändig för att vi ska kunna företräda våra kunder i deras ärenden, däri kan, beroende på ärendets art, känslig information om hälsotillstånd, behandlingar m.m. förekomma.

Uppgifterna gallras i enlighet med de tidsintervall som är nödvändiga, för att efterleva bland annat regler avseende penningtvätt och bokföring.

Hur används dina personuppgifter?

Genom att delge oss dina personuppgifter samtycker du till att dina uppgifter används för att leverera den tjänst du köpt/önskar köpa av oss, samt för att vi ska kunna tillgodose dig den service som du förväntar dig.

Vi använder dina personuppgifter i bl.a. följande syften.

 • För att leverera den köpta tjänsten.
 • För att upprätta uppdragsavtal och fullmakter.
 • För att kunna hålla kontakt med dig under uppdragets gång och inhämta nödvändig information för uppdragets utförande.
 • För att fakturera.
 • För att ge dig bästa möjliga hjälp när du kontaktar oss och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att göra identitetskontroller i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt belastningsregisterutdrag.
 • För att kunna förse dig med relevant innehåll. Analysering av användandet innebär att personuppgifter m.m. analyseras för att identifiera beteende, preferenser, funktioner eller behov.
 • För att kunna analysera hur du använder anhorigassistans.se, och hela tiden kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi erbjuder.

Var lagras dina personuppgifter?

All din personliga information lagras idag i Sverige, primärt på lokala servrar skyddade av låsanordning, samt larm med utryckningstjänst.

För att uppfylla ändamålen med Anhörigassistans behandling av de personuppgifter som angivits ovan, anlitar vi i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifterna enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda uppgifterna.

Vår data säkerhetskopieras även till vårt externa IT-stöd. Angående kundregister med tillhörande uppgifter för våra kunder så finns dessa hos vår samarbetspartner för ekonomi och tidrapportering. Anhörigassistans avsikt är att även i framtiden lagra all data inom EU/EES. I den händelsen vissa tjänster i framtiden skulle komma att befinna sig utanför EU/EES, kommer denna behandling av dina personuppgifter att regleras enligt EU/EES standardavtal för överföring till tredjeland, eller annan godkänd överföringsfunktion. För ytterligare frågor och detaljer kring samarbeten och säkerhetsarrangemang ber vi er kontakta oss enligt uppgifter nedan.

Vilka skyldigheter åligger Anhörigassistans?

Anhörigassistans ska:

 • Hålla sig uppdaterad om de personuppgifter som hanteras, och säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt enligt nedan.
 • Regelbundet se över rutinerna kring hanteringen av personuppgifterna, samt vid behov uppdatera denna policy.
 • Säkerställa att de anställda som hanterar personuppgifter, erbjudits information för att hantera dem på ett korrekt sätt.
 • Besvara eventuella förfrågningar, eller begäran från enskilda om att få ta del av deras personuppgifter som Anhörigassistans hanterar.
 • Säkerställa att datasystem, tjänster, mjukvara och utrustning har tillräckliga säkerhetsfunktioner.
 • Bedöma huruvida det är lämpligt att använda sig av tredje-parts-tjänster (personuppgiftsbiträde) som till exempel molntjänster för att förvara data, samt säkerställa att tredje part genom avtal förbinder sig till Anhörigassistans krav på datasäkerhet såsom den uttrycks i denna policy och svensk lag. Endast personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas, får anlitas. Avtalets specifika innehåll regleras i Artikel 28 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal, som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet, för vilket de har samlats in.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det behövs, för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy och som du anlitat oss för, eller så länge lagen ålägger oss att behålla dem. Därefter kommer de att raderas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer, det vill säga lokalt på datorer skyddade med lösenord och på vår server. Miljöerna använder standardiserade säkerhetslösningar, för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gemensamma standarder för att skydda personuppgifter och känslig information. All personal har undertecknat sekretessavtal. All personal har mjukvara installerad på sina datorer, till skydd för intrång utifrån. Samtliga anställdas lösenord byts ut med regelbundna intervaller. Åtkomst till Anhörigassistans server och därmed även data utanför kontoret, fås genom uppkoppling mot servern genom krypterad VPN och endast genom tvåfaktorsautentisering. Besökare och gäster ges endast tillgång till ett gästnätverk.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad/identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en uppgift som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller en/flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella, eller sociala identitet.

Det vill säga, all information som kan användas för att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-post, men även foton m.m.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av dessa uppgifter.

Vad avses med personuppgiftsansvarig?

En personuppgiftsansvarig är en fysisk, eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt, eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vad avses med personuppgiftsbiträde?

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Krav på korrekthet, relevans och skydd

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det vill säga, personuppgifterna ska vara nödvändiga i Anhörigassistans verksamhet.

Personuppgifterna hanteras i första hand efter samtycke från uppdragsgivaren, som också vid behov, ansvarar för att vi får samtycke för hantering av den uppdraget avser, eller andra berörda parter. I vissa fall hanterar vi även uppgifter när det finns ett legitimt intresse, hanteringen får inte orsaka den enskilde otillbörlig skada. Vi har även i vissa fall en skyldighet att hantera personuppgifter för att efterleva vissa lagar och regler.

Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt, uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa, att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål de behandlas; raderas, eller rättas utan dröjsmål. Enskilda får begära att personuppgifter rättas eller utplånas.

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig/otillåten behandling, med användning av lämpliga tekniska, eller organisatoriska åtgärder. Till exempel genom lösenordsskydd på filer, eller begränsad åtkomst för obehöriga.

Den enskildes rättigheter

Varje enskild registrerad har rätt att få ta del av de personuppgifter som Anhörigassistans hanterar och som berör den enskilde.

Du har även rätt att:

 • Få insyn i vilka personuppgifter vi hanterar.
 • Begära att dina personuppgifter ska korrigeras.
 • Få dina personuppgifter raderade (så länge vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem).
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Meddela oss om du inte anser att vi hanterar dina personuppgifter korrekt.

Radering av uppgifterna

Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Observera att radering inte kan ske i strid med gällande lagstiftning.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Anhörigassistans.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Anhörigassistans, Box 1814, 701 18 Örebro, Sverige. Om du har frågor om vårt arbete eller dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@anhorigassistans.se eller på telefon